دوره های آموزشی در حال اجرا

دوره آموزشی خرداد ماه 95 
 
ردیف
عنوان دوره
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مهلت ثبت نام
تعداد ساعات آموزشی
ویژه
 1
  مراقبت گروه سنی میانسالان
 1395/03/05
 1395/03/05
 1395/03/03
 5
 بهورزان
 2
 آشنایی با سامانه سیب و ورود اطلاعات در نرم افزار
 1395/03/11
 1395/03/11
 1395/03/09
 5
 پزشک کارشناس وکاردان
 3
 اختلالات مصرف مواد در نظام مراقبتهای بهداشتی
 1395/03/30
1395/04/02 
1395/03/28 
 20
کاردان و کارشناس 


دوره آموزشی تیرماه 95 

ردیف
عنوان دوره
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مهلت ثبت نام
تعداد ساعات آموزشی
ویژه
1
مهارت های زندگی 1 
 1395/04/12
1395/04/13 
1395/04/10 
14 
کاردان وکارشناس 
 2
 مهارت های زندگی2
1395/04/14 
1395/04/15 
1395/04/12 
14 
کاردان و کارشناس 
 3
 آشنایی با سامانه سیب و ورود اطلاعات در نرم افزار 
1395/04/19 
 1395/04/19
1395/04/17 
بهورزان 
مراقبت گروه سنی جوانان 19-29 ساله 
1395/04/20 
 1395/04/20
 1395/04/18
بهورزان 
 5
مراقبت گروه سنی جوانان 19-29 ساله  
1395/04/21 
1395/04/21 
1395/04/19 
بهورزان 
 
دوره آموزشی مرداد ماه95 
 

ردیف
عنوان دوره
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مهلت ثبت نام
تعداد ساعات آموزشی
ویژه
1مهارت های فرزند پروری1395/05/031395/06/081395/05/0120کاردان و کارشناس
 2
بیماریهای واگیر 
 1395/05/11
1395/05/11 
1395/05/09 
بهورزان 
 3
مادران پرخطر (1) 
 1395/05/16
 1395/05/19
1395/05/14 
20 
بهورزان  
 4
 خود مراقبتی فردی
 1395/05/20
 1395/05/20 
1395/05/18 
 5
مراقبین سلامت 
 5
 مراقبت گروه سنی نوزادن و کودکان زیر 6 سال
1395/05/27 
1395/05/27 
 1395/05/25
بهورزان 
 
دوره آموزشی شهریورماه 95
 
ردیف
عنوان دوره
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مهلت ثبت نام
تعداد ساعات آموزشی
ویژه
 1
  مراقبت گروه سنی نوزادن و کودکان زیر 6 سال
 1395/06/01
 1395/06/01
 1395/05/30
 5
 بهورزان
 2
  مراقبت گروه سنی نوزادن و کودکان زیر 6 سال
1395/06/02
 1395/06/02
 1395/05/31
 5
 بهورزان
 3
نظام مشارکت کارکنان (پیشرفته) وارتباط متقابل این نظام با نظام مدیریت 
1395/06/03 
1395/06/03 
 1395/06/01
 4
دوره عمومی 
 4
مراقبت گروه سنی نوجوانان 6-18ساله غیرمحصل 
 1395/06/07
1395/06/07 
 1395/06/05
 5
بهورزان 
 5
مراقبت گروه سنی نوجوانان 6-18ساله غیرمحصل  
 1395/06/08
1395/06/08 
 1395/06/06
مراقبین سلامت 
 6
مراقبت در بیماریهای واگیرنوظهور 
 1395/06/17
1395/06/17 
 1395/06/15
مراقبین سلامت 
 7
 مفاهیم سلامت اداری
 1395/06/23
 1395/06/23
 1395/06/21
 6
  دوره عمومی

دوره آموزشی مهرماه 95
ردیف
عنوان دوره
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مهلت ثبت نام
تعداد ساعات آموزشی
ویژه
 1
  فصلنامه بهورز شماره 91
 1395/07/07
 1395/07/07
 1395/07/06
 5
 بهورزان
 2
برنامه ژنتیک اجتماعی(تالاسمی)
1395/07/07
 1395/07/07
 1395/07/06
 5
 بهورزان
 3
آزمون روخوانی قرآن کریم(طرح نوای نور)
1395/07/10
1395/07/10
 1395/07/09
 20
دوره عمومی 
 4
مراقبت در بیماریهای غیرواگیر(غربالگری و سرطانها)
 1395/07/11
1395/07/11
 1395/06/10
  5
مراقبین سلامت 
 5
آشنایی با طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
 1395/07/11
1395/07/11
 1395/07/10
 6
دوره عمومی
 
 6
نحوه ارزیابی اضافه وزن و چاقی و شاخص های تغذیه ای
 1395/07/13
1395/07/13
 1395/07/12
 5 
بهورزان
 7
ایمنی در آزمایشگاه
 1395/07/14
 1395/07/14
 1395/07/13
 4
کاردان و کارشناسان آزمایشگاه
 8 پیشگیری از حوادث  1395/07/26 1395/07/26 1395/07/25 4 دوره عمومی
9
نحوه ارزیابی اضافه وزن و چاقی و شاخص های تغذیه ای
 1395/07/27
 1395/07/27
 1395/07/26
5
بهورزان
10اصلاح شیوه های زندگی
 1395/07/28
 1395/07/28
 1395/07/27
4
دوره عمومی 

دوره آموزشی آبان ماه 95

ردیف
عنوان دوره
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مهلت ثبت نام
تعداد ساعات آموزشی
ویژه
 1
HIV
 1395/08/05
 1395/08/05
 1395/08/04
 4
دوره عمومی
 2
کنترل کیفی ابزارپایه
 1395/08/17
 1395/08/17
 1395/08/16
 6
کاردان و کارشناسان آزمایشگاه


 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-24 11:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ