شورای تحول ادری
 
مي توان گفت انديشه ايجاد تحول در نظام اداري به بيش از نيم قرن گذشته بر ميگردد. نظام اداري ايران از سال هاي 1320 از حالت سنتي گذشته خارج و به تدريج در قالب هاي نوين از گستردگي قابل توجهي برخوردار گرديده، اين روند با پيش بيني، تشکيل سازمان امور اداري و استخدامي کشور، در قانون استخدام کشوري مصوب 1345 نهادينه شد و موضوع تحول، اصلاح و تکوين نظام اداري به شکل رسمي به عنوان بخش عمده وظايف اين سازمان درآمد اينک به طور اجمال، اهداف، ضرورت ها،برنامه هاي تحول اداري مورد بررسي قرار مي گيرد.
هدف تحول اداري عبارت است از تقويت توانمندي هاي نظام اداري در جهت ايفاي کارآمد وظايف دولت يا به تعبيري ديگر هدف از تحول اداري، انطباق نقش ها،توانمندي ها و قابليت هاي نظام اداري است که امري حياتي و براي توسعه ضروري مي باشد. موضوع ايجاد تحول در نظام اداري متناسب با پيشرفت هاي تکنولوژي درراستاي تحقق خواسته هاي جامعه مي باشد. تحول اداري فرآيندهاي متعددي همچون مشارکت عمومي کارکنان، اصلاح ساختارهاي اداري، تناسب وظايف و اختيارات،توانمندسازي کارکنان و مديران، پاسخگويي دولتمردان در مقابل شهروندان، نظارت بر نظام اداري و توسعه شيوه هاي اطلاعاتي و... را دنبال مي کند..


 

كميته هاي شوراي تحول اداري

كميته طرح تكريم ارباب رجوع

كميته منطقي نمودن اندازه دولت

كميته اصلاح ساختار تشكيلات و بهبود روش ها

كميته آموزش و بهسازي نيروي انساني

كميته اصلاح نظام هاي مديريتي

كميته مستند سازي و ارتقاي كيفيت فرايندها

كميته نظام پيشنهادات

كميته رسيدگي و پاسخگويي به شكايات

كميته فن آوري اطلاعات و اتوماسيون اداري

صورت جلسات شوراي تحول اداري شبكه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-17 9:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ