اعضای شورای تحول اداری شبکه بهداشت ودرمان فراشبند

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1دکتر مسعودجوکاررئیس کمیته تحول اداری
2معصومه زمانیدبیر کمیته تحول اداری
3صادق عالیشوندیمسئول پاسخ گویی به شکایات مردمی
 4پریسا روستارابط طرح تکریم ارباب رجوع 
 5بابک حسانی رابط فناوری اطلاعات وارتباطات
 6یعقوب راحت طلب رابط  سلامت اداری و کاهش تصدی گری دولت
 7معصومه زمانی رابط مسنتد سازی و پیشنهادات
 8سمیه نوشادی رابط آموزش و توانمندسازی پرسنل 
9سیداحمدمیریمدیریت سبز
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-25 10:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ