معرفي طرح تكريم ارباب رجوع
طرح تکريم ارباب رجوع با هدف اصلي وبا اهميت آن که همان کارآمد نمودن نظام اداري کشور است در فروردين ماه سال 1381 با تلاش وتدوين سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور تصويب وبه مرحله اجرادرآمد.اين طرح به عنوان يکي ازبرنامه هاي تحول اداري کشور محسوب وجزئيات آن در شوراي عالي اداري با هدف بسيارمهم افزايش اعتماد عمومي به عنوان بزرگترين سرمايه وتکيه گاه براي نظام اداري کشور تصويب گرديد
 شرح وظایف رابط طرح تکریم ارباب رجوع
-1 اطلاع رسانی مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رسانی از طریق بروشور، پمفلت و......
-2 
بازنگری و اصلاح  مجدد روش های انجام کار به منظور ایجاد سهولت و افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی به مردم
 3- نصب  منشوراخلاقی دانشكده در معرض ديد، به منظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع 
 4- نظرخواهی از مراجعان به دانشكده درباره کیفیت خدمت دهی و چگونگی برخورد کارکنان 
 5-  ایجاد سازوکارهای لازم به منظور تشویق و تنبیه کارکنان که موجب رضایت خدمتگیرندگان می شود و برخورد با کارکنان خطا کار
 -6
نظر سنجی از مردم درباره رضایت آنان از کیفیت خدمت رسانی دستگاه‏های دولتی 
 -7
شفاف و مستند سازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع 
  -8 
آمادگی برای ارائه اطلاعات و توضیحات کافی در مورد نیازبه خدمت گیرندگان
-9
جلوگیری از اسراف و پرهیز از مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان
- 10 
در دسترس قرار دادن فرم نظرسنجی ارباب رجوع (موضوع ماده 8طرح تکریم(
 - 11 
جمع بندی فرم ماهانه نظر سنجی از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم ) و در اختیار مدیران واحدها قرار دادن و ارسال نسخه و فايل الكترونيكي آن به مسئول طرح تکریم ارباب رجوع در دانشگاه  
  - 12 
مکاری و پیگیری همه جانبه با مسئولین در جهت برگزاری کلاس های آموزشی در راستای طرح تکریم 
13
 - اطلاع رسانی به موقع به مراجعین قبل از تغییر و تحول و جابه جایی واحد خدمات دهنده
 
شرح وظایف بازرس طرح تکریم  
 
تهیه گزارش های دوره ای از نتایج انجام بازرسی (حداقل هر سه ماه یکبار)  
تهیه گزارش های دوره ای بر اساس چک لیست های طرح تکریم ارباب رجوع و ارائه به شورای تحول اداری ، کمیته طرح تکریم مراجعین در واحد های مربوطه .

بازرسین با هماهنگی رابط طرح تکریم به بازرسی از واحدهای زیر مجموعه بر اساس اولویت های زیر باید بپردازند :
·           1-تعداد مراجعین و خدمت گیرندگان بیشتر
·          2- اهمیت فعالیت های واحد مورد نظر از جهت میزان اثر بخشی در جلب رضایت ارباب رجوع 
·           3-میزان گستردگی خدمت ارائه شده  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-24 22:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ