اعضاء کمیته مستندسازی و فرایندشبکه بهداشت شهرستان فراشبند


ردیفنام و نام خانوادگیسمت شغلی  سمت در کمیته
1مسعود جوکاررئیس شبکه رئیس کمیته
2معصومه زمانیکارشناس نظارت بر درمان دبیر کمیته
3علیرضا فیروزی کارشناس اموراداریکارشناس
4مهدی نوشادیکارشناس کارگزینی کارشناس
5سمیه نوشادیکارشناس بهداشت خانواده کارشناس
6اکبر نوشادیکارشناس بهداشت محیطکارشناس

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-17 8:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ