تعريف بهداشت حرفه اي:

بهداشت حرفه اي علمي است كه با مسايل بهداشت محيط كار و سلامت افرادي كه به كار گمارده مي شوند سر و كار دارد.

 

اهداف بهداشت حرفه اي:

اهداف بهداشت حرفه اي بر طبق نظر كميته مشترك بهداشت جهاني (who) و سازمان بين المللي كار (ILO) عبارتند از:

1-    تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسماني ، رواني و اجتماعي كاركنان در هر شغلي كه هستند.

2-    پيشگيري از بيماريها و حوادث ناشي از كار.

3-    انتخاب كارگر يا كارمند براي محيط و شغل كه از نظر جسمي و رواني توانايي انجام آن را دارد و يا به طور اختصاصي تطبيق كار با انسان و يا در صورت عدم امكان تطبيق انسان با كار. 

حادثه : اتفاق نا خواسته اي كه منجر به مرگ بيماري صدمه زيان وساير خسارات گردد .

خطر : موقعيت يا منبع بالقوه ايجاد خسارت وبيماري تخريب اموال تخريب محيط كار ويا تركيبي از آنها

شناسايي خطر : فر آيند شناسائي وجود خطر وتعيين مشخصات آنها

رويداد : اتفاقي كه منجر به بروز حادثه شده ويا پتانسيل منجر شدن به يك حادثه را داشته باشد

ريسك : تركيبي از احتمال پيامدهاي ناشي از وقوع اتفاق خطر ناك مشخص

سنجش ريسك : فر ايند كلي برآورد نمودن ميزان ريسك وتصميم گيري در خصوص قابل تحمل بودن ريسك

ريسك قابل تحمل : ريسكي كه ميزان آن تا حدقابل تحمل توسط سازمان با درنظر گرفتن الزامات قا نوني وخط مشي ايمني وبهداشت حرهف اي كاهش يافته باشد .

 

عوامل زيان‌آور ومحيط كار:

1 – عوامل زيان‌آور فيزيكي

2 – عوامل زيان آور شيميائي

3 – عوامل زيان آور  زيست شناختي

4 – عوامل زیان آور ارگونوميك

عوامل زيان اور فيزيكي :

صدا - گرما -سرما -ارتعاش -روشنائي -ميدان مغناطيسي ميدان الكتريسته

عوامل زيان‌اور  شيميائي :

مواد سمي -مواد حساسيت زا =مواد آتش زا -مواد اسيدي -دود دمه -گاز وبخار -گردوغبار

عوامل زيان آور زيست شناختي :

باكتري ها -قارچها -ويروسها -يكتيزياها -ارازيتها

 

 

ماده 96 قا نون كار

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي كنترل ارزشيابي وبازرسي در زمينه بهداشت كار ودرمان كارگري بوده وموظف است اقدامات لازم را دراين زمينه بعمل آورد .

ماده 85 قا نون كار :

براي صيانت نيروي انساني ومنابع مادي كشور رعايت دستورالعملهايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني ( جهت تامين حفاظت فني ) و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي ( جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي وتامين بهداشت كار وكارگر ومحيط كار ) تدوين مي شود براي كليه كارگاههاي وكارفرمايان وكارگران وكار اموزان الزامي است

تبصره :

كارگاههاي خانگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده ومكلف به رعايت اصول فني بهداشت كار

ماده 91 قا نون كار :

كارفرماومسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت وبهداشت كارگران درمحيط كار ، وسائل و امكانات لازم را تهيه ودر اختيار آنا ن قرار داده و چگونگي كار برد وسايل فوق الذكر را به انان بيا موزند ودر خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند افراد مذكور نيز ملزم به استفاده ونگهداري  از وسايل حفاظتي وبهداشتي فردي واجراي دستورالعملهاي مربوط كارگاه مي باشند .

 

ماده 92 قا نون كار :

كليه واحدهاي موضوع ماده 85 قانون شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار درمعرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارند بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تكشيل دهند وحداقل سالي يكبار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه وآزمايشهاي لازم را بعمل آورند ونتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند

تبصره :

چنانچه باتشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلاي درمعرض ابتلا باشد كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفند كار اورا براساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي در قمست مناسب ديگر ي تعيين نمايند .

تبصره 2 : درصورت مشاهده چنين بيماراني وزارت كار وامور اجتماعي مكلف به بازديد وتائيد مجدد شرايط فني وبهداشت وايمني محيط كار خواهد بود

ماده 94 قا نون كار :

در مواردكي ه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنان واحدهاي موضع ماده 85 اين قا نون امكان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه واحد مربوطه پيش بيني نمايند مي توانند مراتب را به كميته حفاظت فني و بهداشت كار يا مسئول حفاظت فني وبهداشت كار اطلاع دهند واين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتر ي كه به همين منظور نگهداري مي شود ثبت گردد .

تبصره

چنانچه كارفرماي يا مسئول واحد وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را محقق نداند موظف است دراسرع وقت موضوع را همراه با دلايل ونظرات خود به نزديكترين اداره كار وامور اجتماعي محل اعلام نمايند . اداره كار وامور اجتماعي مذكور موظف است دراسرع وقت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگي واقدام لازم  را معمول نمايد .

ماده 95 قا نون كار :

مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني وبهداشت كار بر عهده  كارفرمايا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده درماده 85 اين قا نون خواهد بود

هر گاه براثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كار فرمايا مسئولين واحد حادثه اي رخ دهد شخص كار فرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي ونيز مجازتهاي مندرج دراين قا نون مسئول است .

ماده 98 قا نون كار :

بازرس كار و كارشناس بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطلاع قبلي درهر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 اين قا نون وارد شده وبه بازرسي بپردازند ونيز مي توانند به دفاتر ومدارك مربوطه در موسسه مراجعه ودرصورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمایند

تبصره : ورود بازرس كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود

ماده 99 قا نون كار

بازرس كار وكارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطلاع از تركيبات موادي كه كارگران با انها درتماس مي باشند ويا درانجام كار مورد استفاده قرار مي گيرند به اندازه هايي كه براي آزمايش لازم است درمقابل رسيد نمونه بگيرند وبه روساي خود تسليم نمايند .

تبصره : ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني وبهداشت كار حسب مورد به تصويب وزير كار وامور اجتماعي ووزير بهداشت درمان وآموزش پزشكي خواهد رسيد .

ماده 101 : گزارش بازرسان كاروكارشناسان بهداشت كار درموارد مربوط به حدود وظايف واخيتاراتشان در حكم گزارش ضابطين داد گستري خواهد بود

تبصره 1 : بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار نمي توانند درتصميم گيري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هاييكه قبلاٌ به عنوان بازرس درمورد آنها اظهار نظر كرده اند شركت نمايند .

تبصره 2 : بازرس كار وكارشناس بهداشت كار نمي توانند در كار گاهي اقدام به بازرسي نمايند كه خود يكي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم ويا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور مستقيم درآن ذينفع باشند .

ماده 147 قا نون كار

دولت مكلف است خدمات بهداشتي درماني را براي كارگران و كشاورزان مشمول اين قا نون وخانواده آنها فراهم سازد .

ماده 148 قا نون كار

كارفرمايان مشمول این قانون مكلفند براساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام كنند .

 ماده 152 قا نون كار

درصورت دوري كارگاه وعدم تكافوي وسيله عمومي صاحب كار بايد براي رفت وبرگشت كارکنان خود وسيله نقليه مناسب دراختیار آنا ن قرار دهد .

مادده 154 قا نون كار

كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت كار وامور اجتماعي وسازمان تربيت بدني كشور محل مناسبي براي استفاده كارگران رشته های مختلف ورزش ايجاد نمايند .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-23 20:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ