اقدامات اجرائی و طرحهای دردست اجرا
 

اقدامات اجرائي
 ·  اجراي ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه
 · اجراي برنامه بهداشت کشاورزی
 · اجراي برنامه طب کار(معاینات دوره ای شاغلین )
 ·اجراي برنامه ساماندهی روشنایی در محیط کار
· اجراي برنامه مقابله با صدا
· اجراي برنامه ارگونومی
 · اجراي برنامه مشاغل سخت وزیان آور

اندازه گیری عوامل زیان آور
 ·  اجراي برنامه پایش ونظارت بهداشت حرفه ای در کارگاههای کمتراز 50 نفر
 ·  اجراي برنامه طرح کاهش وکنترل سیلیکوزیس


 آموزش
·  آموزش حين خدمت وبدو خدمت پرسنل بهداشت حرفه ای در زمينه برنامه های بهداشت حرفه ای از طريق برگزاري كارگاه آموزشي
·  آموزش دانشجويان کار آموز بهداشت حرفه ای ارجاعی به مرکز بهداشت
 · آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت در زمينه بهداشت حرفه ای
 · آموزش رابطين
 ·  آموزش مدیران واحدهای تولیدی و شاغلین آنها
 ·  آموزش متصدیان صنوف تولیدی وفنی
 ·  آموزش کارشناسان و کاردانان بهداشت حرفه ای و بهورزان
 
 
جمع آوري وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات
 ·  جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي از مراكز بهداشتی و درمانی
 ·  تهيه كارنامه عملكرد سه ماهه، شش ماهه وساليانه
 · ارسال پس خوراندآمار و فعاليت هاي انجام شده به مراكز بهداشت و درمانی
·  تجزيه وتحليل آمار و ا طلاعات
 ·   ارسال آمار عملكرد شش ماهه وساليانه پس از تصحيح وتجزيه وتحليل اطلاعات به معاونت بهداشتی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-23 20:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ