شرح وظایف و عملکرد:

1.نظارت و برنامه ريزي فني و اداري كادر تحت سرپرستي و آگاهي لازم از وضعيت مربوطه به آنها.

2. پيگيري عمليات اجرايي در زمينه پيشگيري و بيماريابي و مبارزه با بيماريها و مسموميت ناشي از كار از طريق نظارت بر انجام معاينات دوره اي.

3. آگاهي از مواد اوليه مصرفي، مواد بينابيني توليد شده مواد اوليه و روشهاي توليد حرف مختلف به منظور شناسايي عوامل زيان آور محيط كار.

4. شناخت عوامل زيان آور محيط كار كه به نحوي به سلامت جسمي و رواني و اجتماعي شاغلين لطمه وارد مي سازد از طريق بازرسيهايي كه از كارگاهها و كارخانجات به عمل مي آيد.

5. بررسي و شناخت كارهاي سخت و زيان آور در حرف گوناگون و تعيين الويت جهت برنامه هاي در دست اقدام .

6. نظارت بر فعاليت خانه هاي بهداشت كارگري و حسن اجراي دستورالعملهاي بهداشتي.

7. نظارت بر فعاليت كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار و پيگيري تشكيل كميته هاي مذكور در كارخانجات مشمول .

8. تشكيل دروره هاي آموزشي و باز آموزي كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در كارخانجات و پزشكان دوره ديده طب كار

9. صدور تأييديه بهداشتي با توجه به استعلام ارگانها و سازمانهاي ذيربط در مراحل دريافت مجوز.

10. اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت با همكاري واحد آموزش بهداشت.

11. همكاري با ساير كارشناسان بهداشتي مركز بهداشت با توجه به دستورالعملهاي ستادي.

12. نظارت بر فعاليت شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات طب كار و بهداشت حرفه اي.

 


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-20 10:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ