فعالیتهای اجرایی بهداشت محیط جهت افزایش شاخصها  طبق پیش بینی سال 90-91

 

ردیف

عنوان شاخص

فعالیت

1

درصد خانوارهای روستایی که به آب آشامیدنی دسترسی دارند

کلیه روستاها به آب آشامیدنی دسترسی دارند

2

در صد خانوارهای روستایی که از شبکه عمومی آب آشامیدنی برخودار می باشد

پیگیری در جلسات شورای بهداشتی با همکاری ادارتی از جمله فرمانداری جهت لوله کشی روستاهایی که از شبکه لوله کشی آب برخودار نیستند.

3

درصد خانوارهای روستایی که آب آشامیدنی خود را با جوشاندن یا کلرینه نمودن تامین میکنند

- نظارت کامل جهت کلرینه نمودن آب آشامیدنی در روستاها توسط ادارات مرتبط - توجیه پرسنل درگیر در جهت انجام به تعداد مورد لزوم کلر سنجی

4

درصد خانوارهای تحت پوشش دارای توالت بهداشتی

- تعیین روستاها با اولویت بالا جهت بهسازی توالت روستایی

- هماهنگی با ادارات ذیربط از جمله کمیته امداد ،بنیاد مسکن ،،فرمانداری و شورای اسلامی روستاها

-  دریافت اعتبار ویژه بهداشت محیط مناطق روستایی از استان

5

درصد خانوارهای روستایی که زباله را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند

- پیگیری علت تعطیلی جمع اوری زباله روستایی در بعضی از روستاها

- معرفی افراد متقاضی وام به استان جهت معرفی به دفتر کارآفرینی   

-  مکاتبه و پیگیری از طریق فرمانداری ، ادارات ذیربط و شوراهای اسلامی

6

درصد خانوارهای روستایی که فضولات حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع میکنند

= آموزش و ترغیب و تشویق خانوارها ی روستایی

= صدور اخطار و پس از اخطار معرفی متخلفین بهداشتی به شورای حل اختلاف و دادگاه

 

 

 

 

 

 

7

درصد اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی و بهسازی مناطق شهری

-=هماهنگی و پیگیری بهسازی اماکن غبر مشمول از طریق اداره اوقاف ، فرمانداری و هیات امناء مساجد = معرفی افراد متخلف پس از آموزش و اخطار به شورای حل اختلاف جهت اماکن عمومی مشمول

 

 

 

 

8

درصد اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی و بهسازی مناطق روستایی

= هماهنگی و پیگیری بهسازی اماکن غبر مشمول از طریق اداره اوقاف ، فرمانداری و هیات امناء مساجد

=  معرفی افراد متخلف پس از آموزش و اخطار به شورای حل اختلاف جهت اماکن عمومی مشمول

9

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوارکی و بهداشتي دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی مناطق شهری

=آموزش متصدیان و کارگران مراکز ، صدور اخطار بهداشتی و ابلاغ به متصدیان دارای مراکز فاقد  معیار بهسازی

= معرفی متصدیان متخلف به شورای حل اختلاف

= پیگیری بهسازی مراکز کسب پس از رای شورای حل اختلاف .

10

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوارکی و بهداشتي دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی مناطق روستایی

=آموزش متصدیان و کارگران مراکز ، صدور اخطار بهداشتی و ابلاغ به متصدیان دارای مراکز فاقد  معیار بهسازی

=معرفی متصدیان متخلف به شورای حل اختلاف

=پیگیری بهسازی مراکز کسب پس از رای شورای حل اختلاف .

11

درصد کارکنان مراکز و اماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند ( شهری)

=آموزش متصدیان و کارگران

- صدور اخطار بهداشتی و ابلاغ به متصدیان فاقد کارت

= معرفی متصدیان فاقدكارت به شورای حل اختلاف

= پیگیری دریافت کارت توسط متصدی و کارگران واحد صنفی

 

 

 

12

درصد کارکنان مراکز و اماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند( روستایی)

=آموزش متصدیان و کارگران

= صدور اخطار بهداشتی و ابلاغ به متصدیان دارای مراکز فاقد و معیار بهسازی

=معرفی متصدیان متخلف به شورای حل اختلاف

=پيگيري دريافت كارت توسط متصدي و كارگران واحدصنفي

13

درصد مراکز بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط    دارای شرایط مطلوب هستند( شهری)

 

 

مركز بهداشتي درماني شهري فراشبند ا ز

نظر بهداشت محيط داراي شرايط مطلوب است.

 

 

 

 

 

 

14

درصد مراکز بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط    دارای شرایط مطلوب هستند( روستایی)

= پیگیری تهیه و توزیع تجهیزات و توری و مصالح بین مراکز و خانه های بهداشت =پیگیری و نصب توری به پنجره ها و اجرای دیوار کشی تعدادی از خانه های بهداشت =پیگیری سم پاشی و گندزدایی مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت مورد لزوم

 جهت جمع آوريsafty BOXتوزيع

  زباله ها

= آموزش پرسنل جهت جمع آوري زباله هاي عفونی و غیر عفونی به طور جداگانه.

15

در صد مراکز کاربرد  پرتوهای یونساز در پزشکی دارای شرایط حفاظتی مطلوب

رادیولوژی فراشبند دارای شرایط حفاظتی مطلوب است.

16

در صد پوشش نمونه برداری  میکروبی آب آشامیدنی در مناطق شهری

=درصد پوشش نمونه برداری میکروبی در مناطق شهری

- تهیه وسایل  و تجهیزات نمونه برداری

- تهیه وسیله نقلیه جهت نمونه برداری آب

= انجام آزمایشها توسط آزمایشگاه آب.

 

 

 

 

17

در صد پوشش نمونه برداری  میکروبی آب آشامیدنی در مناطق روستایی

تهیه وسایل  و تجهیزات نمونه برداری

- تهیه وسیله نقلیه جهت نمونه برداری آب =انجام آزمایشها توسط آزمایشگاه آب.

18

در صد پوشش نمونه برداری  شیمایی آب آشامیدنی در مناطق شهری

= نمونه برداری از کلیه منابع آب آشامیدنی و ارسال به استان

= تهیه وسیله نقلیه جهت نمونه برداری آب.

19

در صد پوشش نمونه برداری  شیمایی آب آشامیدنی در مناطق روستایی

=نمونه برداری از کلیه منابع آب آشامیدنی و ارسال به استان

 

 

 

 

 

20

درصد پوشش کلرسنجی آب شهری

 

=تهیه وسیله نقلیه جهت نمونه برداری آب.

= تهیه کیت کلر سنجی قرص یا محلول کلرسنجی و توزیع بین پرسنل درگیر .

= توجیه پرسنل درگیر در جهت انجام به تعداد مورد لزوم کلرسنجی

 

 

 

21

درصد پوشش کلرسنجی آب روستایی

=تهیه کیت کلر سنجی قرص یا محلول =کلرسنجی و توزیع بین پرسنل درگیر . =توجیه پرسنل درگیر در جهت انجام به تعداد مورد لزوم کلرسنجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

درصد نمونه برداری مواد غذایی با شرایط مطلوب شهری

=آموزش کاردانان و بهورزان در مورد مواد غذایی مشکوک و نحوه نمونه برداری

- تامین وسیله نقلیه جهت نمونه برداری

=تهیه ابزارو وسایل نمونه برداری مواد غذایی جهت مراکز بهداشتی درمانی

 

 

 

23

درصد نمونه برداری مواد غذایی با شرایط مطلوب روستایی

=آموزش کاردانان و بهورزان در مورد مواد غذایی مشکوک و نحوه نمونه برداری

- تامین وسیله نقلیه جهت نمونه برداری

= تهیه ابزارو وسایل نمونه برداری مواد غذایی جهت مراکز بهداشتی درمانی 

 

 

 

 

 

 

شاخصهای بهداشت  محیط  مرکز بهداشت شهرستان  فراشبند

 

شش ماهه

 سال90

 

سال89

 

سال  88

 

سال 87

سال86

سال85

عنوان شاخص

ردیف

100

100

100

100

100

100

درصد خانوارهاي روستايي كه به آب آشاميدني دسترسي دارند

1

92

93

92

91

63/91

90

درصد خانوارهاي روستايي كه از شبكه عمومي آب آشاميدني برخوردار مي باشد.

2

2

2

2

 236/810

درصد خانوارهاي روستايي كه آب آشاميدني خود رابا جوشاندن يا كلرينه نمودن تامين مي كنند

3

8/656460565350

درصد خانوارهاي تحت پوشش داراي توالت بهداشتي

4

6963

60

62

39

40

درصد خانوارهاي روستايي كه زباله رابه روش بهداشتي جمع آوري ودفع مي كنند

5

7/82

87

87807615

درصد خانوارهاي روستايي كه فضولات حيواني رابه روش بهداشتي جمع آوري ودفع مي كنند

6

99

98

9897

95

 98

درصد اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي وبهسازي مناطق شهري

7

899230/93

86

35/91

91

درصد اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي وبهسازي مناطق روستايي

8

6/98

99

99

99

99

99

درصد مراكز تهيه وتوزيع وفروش مواد خوراكي وبهداشتي داراي معيار هاي بهداشتي وبهسازي مناطق شهري

9

99

5/98

98

9997

90

درصد مراكز تهيه وتوزيع وفروش مواد خوراكي وبهداشتي داراي معيار هاي بهداشتي وبهسازي مناطق روستايي

10

953/95954/969697

درصد كاركنان مراكز واماكني كه داراي كارت معاينه پزشكي معتبر هستند (شهري )

 

11

93

9291

93

90

93

درصد كاركنان مراكز واماكني كه داراي كارت معاينه پزشكي معتبر هستند (روستايي )

 

12

100

100

100

100

100

100

درصد مراكز بهداشتي درماني كه از نظر بهداشت محيط داراي شرايط مطلوب هستند  (شهري )

 

13

959544/9494

47/89

89

درصد مراكز بهداشتي درماني كه از نظر بهداشت محيط داراي شرايط مطلوب هستند  (روستايي )

 

14

100

100

100

100

100

100

درصد مراكزكاربرد پرتوهاي يونساز درپزشكي داراي شرايط حفاظتي مطلوب

 

96

95

90

88

88

72

درصد پوشش نمونه برداري ميكروبي آب آشاميدني در مناطق شهري

 

16

98

93

91845/8169

درصد پوشش  نمونه برداري ميكروبي آب  آشاميدني در مناطق روستايي

 

17

100

100

100

100

100

100

درصد پوشش نمونه برداری شیمیایی آب در مناطق شهری

18

100

100

100

100

100

100

درصد پوشش نمونه برداري شيميايي آب درمناطق روستايي

19

100

100

100

100

100

100

درصد پوشش كلرسنجي آب شهري

20

 

 

 

 

 

 

 

7461645050

48 

درصد پوشش كلرسنجي آب روستايي

21

 901009310090

درصد نمونه برداري مواد غذايي باشرايط مطلوب شهري

 

22

 

100

100

100

10090

درصد نمونه برداري مواد غذايي باشرايط مطلوب روستايي

23

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-20 12:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ