شرح وظایف و عملکرد:
  • همکاری با اداره ارزیابی و صدور پروانه ها در خصوص صدور پروانه جهت موسسات درمانی ، مطبها و محل تزریقات و پانسمان
  • تائید فضای فیزیکی محل کار و اعلام شروع بکار واحد مربوطه
  • همکاری با اداره نظارت و ارزشیابی در خصوص نظارت بر مطبها،موسسات درمانی و دفاتر کار و ارائه پسخوراند جهت رفع نواقص و ارائه گزارش به دانشگاه
  • بررسی شکایات مردمی و نظارت بر تعرفه های درمانی
  • بازدید و نظارت ماهیانه بر عملکرد پزشکان خانواده شهری
  • ارسال آمار فعالیت پزشکان درمانگاه ، بیمارستان و تکمیل فایل اورژانس بیمارستان و ارسال به دانشگاه
  • صدور گواهی جهت سوابق فعالیت پزشکان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-14 14:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ