شرح وظایف دبیرخانه و ماشین نویسی :
 • 1-     ثبت ، اسکن ، بایگانی نامه های وارده و صادره و ارجاع به واحدهای ذیربط با توجه به دستور مافوق
 • 2-      ثبت نامه هاي صادره (شماره گذاری) و اسکن و بایگانی در زونکن های مربوطه در اتوماسیون اداری
 • 3-      ثبت نامه هاي وارده مربوط به ارباب رجوع و اسکن و بایگانی در زونکن های مربوطه در اتوماسیون اداری
 • 4-      ثبت ماموريت هاي اداري و مرخصي ها و ارجاع به کارکنان واحدها
 • 5-      ثبت و شماره گذاری و اسکن كارتهاي بهداشتي و بایگانی در زونکن های مربوطه
 • 6-      ثبت درخواست های ثبت صادره و پرينت گرفتن از نامه ها جهت ارسال به ادارات و ...
 • 7-    تفكيك نامه هاي ارسالي و در صورت نیاز پاكت كردن نامه ها جهت ارسال و تحویل به نامه رسان
 • 8-    بایگانی تمامی نامه های سازمان در زونکن های مربوطه در اتوماسیون اداری
 • 9-    تايپ نامه هاي اداري و صورتجلسه در صورت درخواست و دستور مافوق
 • 10-   اسکن نامه و مکاتبات اداری واحدها در صورت نیاز
 • 11-   ممهور نمودن نامه ها و مکاتبات طبق امضاء مدیر
 • 12-   حفظ و نگهداری سوابق نامه ها و اوراق طبق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوطه بر اساس روش تعیین شده 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-8-18 14:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ