شرح وظایف مسئول امور مالی

1 – تهیه و تدوین صورتهای مالی واحد و نظارت مستمر بر عملیات امور مالی تطبیق کلیه پرداختها
 
با قوانین وآئین نامه ومقررات حاکم بر دانشگاه وارسال به موقع صورتهای مالی وسایر گزارشات مدیریتی مورد لزوم به امور مالی
 
2 – هماهنگی در اجرای قوانین ومقررات حاکم بر عملیات مالی وحفظ وحراست از اسناد ودفاتر مالی
 
3- پیگیری ونظارت مستمر بر صحت وصول به موقع در آمدها ی واحد
 
4- حفظ وشناسائی وهمچنین نگهداری حساب اموال – ماشین آلات – تجهیزات- وسایر داریی های واحد
 
5- کنترل و امضاء اسناد مالی واوراق تعهد آور بر اساس تفویض اختیارات ریاست محترم دانشگاه
 
6 – اجرای کد ینگ وسر فصلهای اعلام شده توسط مدیریت امور مالی دانشگاه
 
7- اجرای عملیات مالی وتامین اعتبار کلیه پرداختها در چهار چوب بودجه ابلاغی تخصیصی
 
8- گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف قبل از پرداخت
 
9-واگذاری تنخواه گردان به مامورین خرید
 
10- نظارت بر اجرای امور محوله به امین اموال
 
11- مراقبت از پرداخت حقوق ومزایا- اضافه کار – ماموریت – کارانه – پاداشها – حق الزحمه و00
 
12- امضاء اسناد مالی و چک بانکی
 
- 13 اقدامات درخصوص تنظیم اسناد،رسیدگی وپرداخت
 
14 - حسابرسی درزمینه هاي درآمدهاي وصولی و وجوه دریافتی،هزینه هایانجام شده،پیش پرداختهاومطابقت با مقررات مربوطه وسایراقدامات مالی وحسابداري
 
15-اقدامات لازم درخصوص تفریغ بودجه ومقایسه آن بابودجه پیشنهادي ومقایسه آن باعملکردبودجه مصوب سال قبل اعم ازحقوق ومزایاي پرسنل،اضافه کاري،مأموریت،طلبی معوقه وسایرهزینه هاي کلیه پرداختها
 
16-تنظیم اسناد پس ازتکمیل وپرداخت دربرنامه هاوکدهاي مختلف مربوط به خودو ارسال جهت حسابرسی به مرکزاستان وتسویه حساب در پایان سال مالی بابرآورد ومقایسه پرداختها ودریافتها وکنترل حساب
 
17   – تامین اعتبار پس از تطبیق مورد با قوانین ومقررات مربوط
 
18-پرداخت هزینه ها در حد اعتبارات مصوب تخصیص با هماهنگی مسئول واحد
 
19-عهده دار ثبت بودجه تخصیص یافته ( جاری – اختصاصی – ردیف و000 )  از مدیریت امور مالی دانشگاه
 
20 - ثبت هزینه ها طبق اعتبارات موجود
 
21-پاسخگوئی به سوالات و مطالبات افراد حقیقی وحقوقی ذینفع برابر اسناد مالی
 
22-مسئولیت صدور برگ گواهی ضمانت و حقوقی وصدور چک
 
23-رفع واخواهی اسناد هزینه وارائه مجدد به حسابرس استانی
 
24- انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد، اضافه کار و ماموریت
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-27 21:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ