مرخصی ها
 
مرخصی استحقاقی
-. مرخصی استحقاقی مستخدم از نخستین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق می گیرد و طبق مقررات این آیین نامه جزئی یا کلاً قابل استفاده است .
- مرخصی کمتر از یک روز جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود و حداکثر مدت مرخصی موضوع این ماده از 12 روز در یکسال تقویمی تجاوز نخواهد کرد .
تبصره : بانوانی که فرزند شیرخوار داشته و فرزند آنها از شیر مادر استفاده می نماید می توانند تا هنگام 24 ماهگی فرزند شیر خوار خود ازیک ساعت مرخصی ساعتی روزانه استفاده نمایند . 
- استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت کتبی رئیس واحد می باشد.
-هرگاه رئیس اداره بنا بر مصالح اداری با تقاضای مرخصی مستخدم موافقت نکند اعطای آنرا به وقت دیگری که از تاریخ مورد تقاضای اولیه وی بیش از شش ماه فاصله نداشته باشد موکول می کند .
- هر مستخدم می تواند نیمی از مرخصی استحقاقی خود را در صورت عدم استفاده ذخیره نماید .
8. حداکثر مدتی که مستخدم در یک سال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره شده استفاده نماید جمعاً از 4 ماه تجاوز نخواهد کرد چنین مستخدمی هر گاه بخواهد از باقیمانده مرخصی ذخیره شده خود نیز استفاده نماید باید حداقل یک سال تمام وقت کار کرده باشد . 
- حفظ پست ثابت سازمانی مستخدم که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است الزامی می باشد و در این مدت رئیس اداره وظایف اورا به مستخدم یا مستخدمین دیگر محول نماید .
- هر گاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاهترین مدت ممکن به ادراه متبوع اطلاع دهد و گواهی پزشک را در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت ارئه نماید.
- کارگزینی مکلف است گواهی پزشک معالج مستخدم را برای اظهار نظر نزد پزشک معتمد وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع ارسال دارد و درصورتیکه مفاد گواهی مورد تایید قرار گیرد حکم مرخصی استعلاجی را صادر نماید .
- به بانوان باردار برای هر بار وضع حمل مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط داده می شود .تشخیص تاریخ شروع آن بر عهده پزشک معالج می باشد .
مرخصی اضطراری:
-به منظور تحکیم و تکریم نهاد خانواده ، کارمندان موسسه در موارد ذیل حق برخورداری از 7 روز مرخصی اضطراری علاوه بر سقف مرخصی استحقاقی سالانه را دارند . مرخصی مذکور قابل ذخیره یا بازخرید نمی باشد .
-ازدواج دائم کارمند-ازدواج دائم فرزند-فوت بستگان درجه یک
-کارمند اعم از قراردادی ، پیمانی ، رسمی آزمایشی و رسمی که به حج تمتع مشرف می شوند مجاز خواهند بود فقط یک بار از یک ماه مرخصی تشویقی استفاده نمایند که جزء مرخصی استحقاقی منظور نخواهد شد .
- به کارمندانی که همسر ایشان وضع حمل می نمایند مدت پانزده روز مرخصی اضطراری مراقبت از همسر تعلق میگیرد این مرخصی قابل بازخرید و ذخیره نمی باشد .
 
 
 مرخصی بدون حقوق
- استفاده از مرخصی بدون حقوق موقوف به اختتام دوره آزمایشی است و فقط در موارد زیر ممکن خواهد بود :
الف : مستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم شود .
ب : مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارائه نماید .
ج : مستخدم ناگزیر باشد باتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت نماید .
د : مستخدم پس از استفاده از 4 ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتلا به بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او هم صعب العلاج تشخیص داده نشود .
تبصره : اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آزمایشی که در طول خدمت آزمایشی با رائه مدارک و به تشخیص موسسه متبوع خود نیاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق داشته باشند حداکثر تا دو ماه متوالی با رعایت سایر مققررات این مورد امکان پذیر خواهد بود .
- مستخدم باید تقاضانامه استفاده از مرخصی بدون حقوق را با ذکر علت و مدت آن توسط رئیس اداره خود به وزارت خانه یا موسسه دولتی متبوع ارسال نماید . وزارتخانه یا موسسه دولتی تصمیم لازم را در این باره اتخاذ و در صورت موافقت حکم مرخصی بدون استفاده از حقوق را صادر خواهد کرد .در مورد مستخدمین موضوع بند " د" شماره 1 چنانچه بیماری به تایید پزشک معتمد برسد موافقت با مرخصی بدون حقوق الزامی خواهد بود .
- در احتساب مرخصی روز و ماه و سال مطابق تقویم رسمی کشوری است و در مرخصی روزانه ماه 30 روز حساب می شود . مرخصی های کمتر از یک رو ز با توجه به ساعات کار روزانه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط محاسبه خواهد شد .
- روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است جزو مرخصی محسوب می شود .
- پرداخت حقوق و فوق العاده های مدت مرخصی قبل از صدور حکم مرخصی ممنوع است .
- مرخصی پرسنل قراردادی با دانشگاه به مدت 1 ماه می باشد .
 
غیبت :
عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از 3 روز تجاوز ننماید و مستند به عللی از قبیل آنچه که ذیلاً ذکر شده موجه شناخته می شود :
1- بیماری وی .
2- صدمات ناشی از حوادث که به او یا پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان وی وارد آمده باشد .
3- بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان وی .
4- فوت همسر یا اقربا ی نسبی یا سببی تا طبقه سوم .
5- دارا شدن فرزند .
6- ازدواج او و فرزندانش .
7- احضار مستخدم توسط مراجع قضایی برای ادای شهادت و انجام تحقیقات .
 
 
پاداش ازدواج
مدارك مورد لزوم : اصل قباله ازدواج ـ اصل شناسنامه مزدوجين ـکپی حكم كارگزيني ـ کپی فيش حقوقي ـ دفترچه بيمه فرد مزدوج .کپی صفحات 2-3-4-5 سند ازدواج-کپی شناسنامه زوجین-گواهی ابطال دفترچه بیمه در صورت بیمه بودن فرزند-گواهی عدم دریافت هزینه ازدواج توسط فرزند پرسنل در صورت اشتغال-دستور از سرپرستی
 
 
كمك هزينه فوت:
مدارک مورد نیاز:کپی صفحات شناسنامه متوفی-کپی خلاصه رونوشت فوت-کپی شناسنامه اول و دوم گیرنده وجه-کپی ابطال دفترچه متوفی-اصل استشهاد-کپی حکم کارگزینی گیرنده وجه-دستور از سرپرستی
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-23 12:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ