پرسش های متدوال

1-مراحل و ترتیب انجام معاینات بدواستخدام ودوره ای شاغلین و کارگران چگونه است؟

2-مراحل صدورگواهی عدم اعتیادشاغلین اداره ها و کارگران چگونه است؟

3-تاییدفرم گواهی کمسیون پزشکی کارکنان ادارات دولتی به چه صورت است؟

4-مراحل دریافت تایید صلاحیت و صدور پروانه کسب توسط بهداشت محیط به چه صورت است؟

5-مراحل انجام آزمایشات شیمیایی آب توسط واحد بهداشت محیط به چه صورت است؟


************************************************************************************************************** 

1-مراحل و ترتیب انجام معاینات بدواستخدام ودوره ای شاغلین و کارگران چگونه است؟

 • مراجعه به مرکز جامع سلامت جنب آزمایشگاه طبقه دوم واحد طب کار
 • مراجعه به دبیرخانه جهت مهر ودرج شماره نامه
 • تحویل فرم معرفی به آزمایشگاه و مراجعه به آزمایشگاه به صورت ناشتا
 • انجام تست های مورد نیاز طب کار (شنوایی سنجی،بینایی سنجی و تست ریه)توسط کارشناس بهداشت حرفه ای در روزهای یک شنبه و سه شنبه وپرداخت وجه مورد نظر به صندوق مرکزجامع سلامت
 • ارائه نتایج آزمایش های انجام گرفته به همراه فرم تکمیل شده عکس دار به واحد طب کار
 • مراجعه به پزشک طب کار (دکتر حسانی )و تایید فرم ها و آزمایشات توسط پزشک طب کار 
 • مراجعه به کارشناس بهداشت حرفه ای جهت ثبت پرونده درسامانه بهداشت حرفه ای2-مراحل صدورگواهی عدم اعتیادشاغلین اداره ها و کارگران چگونه است؟
 • مراجعه به دبیرخانه جهت مهر و شماره نامه عکس دار
 • مراجعه به آزمایشگاه مرکز جامع سلامت جهت انجام آزمایش
 • تحویل گواهی عدم اعتیاد و مراجعه به ریاست شبکه بهداشت ودرمان جهت امضاء3-تاییدفرم گواهی کمسیون پزشکی کارکنان ادارات دولتی به چه صورت است؟
 • مراجعه به پزشک معتمد شبکه بهداشت ودرمان جناب آقای دکتر حسانی جهت تائید گواهی یا ارجاع یه کمسیون شورای پزشکی شهرستان 
 • اخذ فرم اداره مربوطه و شماره حساب کمسیون شورای پزشکی از رابط شورای پزشکی آقای امانی مسئول دفتررئیس شبکه
 • واریز فیش 15000 ریالی به شماره حساب 21733190013004بانک ملی ایران به نام کمسیون شورای پزشکی 
 •  مراجعه به آقای امانی و تحویل فیش واریزی و فرم تکمیلی اداره مربوطه
 • مراجعه به رابط شورای پزشکی پس از دو هفته جهت اخذ نتیجه کمسیون شورای پزشکی4-مراحل دریافت تایید صلاحیت و صدور پروانه کسب توسط بهداشت محیط به چه صورت است؟
 • ارائه استعلام از ادارات ونهادهای صادر کننده جواز کسب به مرکزبهداشت شهرستان فراشبندتوسط ارباب رجوع
 • دستورمدیریت جهت ثبت استعلام در دبیرخانه وارجاع به مسئول واحد بهداشت محیط
 • ارجاع استعلام به کارشناس مربوطه در مرکزبهداشتی درمانی مربوطه جهت بازدید واعلام نظر کتبی (حداکثر10 روز)
 • اخذنقشه وکروکی موقعیت محل از ارباب رجوع توسط کارشناس مرکزبهداشتی درمانی (بازرس منطقه)وبازدید ایشان ازمحل وتکمیل فرم آیین نامه مربوطه
 • واریز15000تومان برای صلاحیت بهداشتی به شماره حساب 4468558212بانک ملت باشناسه واریز 2426480108167 و ارائه فیش به واحد بهداشت محیط
 • مراجعه به رئیس شبکه جهت امضاء وسپس دبیرخانه برای شماره ودرنهایت دریافت نامه صلاحیت بهداشتی5-مراحل انجام آزمایشات شیمیایی آب توسط واحد بهداشت محیط به چه صورت است؟

 • مراجعه ارباب رجوع به واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت یا مرکز جامع سلامت واحدآزمایشگاه آب
 • دریافت آدرس و مکان نمونه برداری و هماهنگی زمان نمونه برداری توسط بهداشت محیط
 • واریز مبلغ 85000 تومان به شماره حساب 4468558212 و شناسه واریز242648012311 به حساب بانک ملت
 • دریافت فیش واریزی از ارباب رجوع و نمونه برداری آب
 • ثبت در سامانه جامع کلرسنجی و ارسال به آزمایشگاه آب مرکز بهداشت شهدای والفجرشیراز
 • ثبت جواب آزمایش توسط آزمایشگاه آب در سامانه جامع بازرسی
 • تحویل جواب آزمایش شیمیایی آب به ارباب رجوع توسط واحدبهداشت محیط
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-19 7:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ