مشخصات بیمارستانهای شهر شیراز

ردیفنام بیمارستاننوع تخصصوضعیتآدرس تلفن
1نمازيعمومیدولتیشیراز - میدان نمازی51-6474331
2شهيد فقيهيعمومیدولتیشیراز -خيابان زند-روبروی خیابان صورتگر9 - 2351090 
3شهيد چمرانارتوپدي ، جراحي مغز و اعصابدولتیشیراز -بلوار شهید چمران6 -6240101
4خليليچشم ، گوش و حلق و بينيدولتی
شيرازخيابان خليلي
5 - 6267363
5حافظزنان و زايمان -روانپزشكي- روماتولوژيدولتیشیراز - ابتدای بلوار شهید چمران6 - 6271531
6زينبيه زنان و اطفال ، جراحي زنان و اطفال دولتی
 
شيرازميدان دفاع مقدس
 19 - 7266811
7 حضرت علي اصغر (ع) داخلی -ccu دولتی شیراز - خیابان مشکین فام 8 - 2248603
8 قطب الدين سوختگي دولتی  شیراز - خیبان فخر آباد 2 - 8219641
9 ابن سينا اعصاب و روان دولتی شیراز خیابان قرآن 3 - 2289601
10 شهيد دستغيب اطفال ، چشم ، گوش و حلق و بيني ، هموفيلي ، تالاسمي دولتی شیرازخيابان حافظ جنب باغ ملي 6 - 2288064
11 مركز قلب حضرت فاطمه (س) و كودكان شهيد حجازیكودكان ، قلب و عروق ،ccu دولتی شیراز -سه راه آستانه -بلوار سیبویه 
12 اعصاب و روان استاد محرریاعصاب و روان دولتی
 
کیلومتر16 جاده شيراز-مرودشت
 4 - 2229501
 13 زايشگاه شوشتري مامايي و زايمان طبيعي دولتی شیراز - خیابان شریعتی2333087 - 233333
 14 مسلمين عمومی  وابسته به سپاه شیراز - خیابان خیام 2359181 - 233117
 15 شهيد دكتر بهشتي عمومیوابسته به تامین اجتماعی شیراز - میدان ولیعصر(ع)  5 - 2249201
 16 576 ارتش عمومی  وابسته به ارتش شيراز - چهار راه باغ تخت 2227418
 17 روانپزشكي جنت اعصاب و روانوابسته به بنیاد جانبازان شیراز - بلوار امیر کبیر 8226362
 18 شهيد مظفري عمومیسازمان امور زندانها شیراز بلوار عدالت - زندان عادل آباد 
 19 دكتر مير عمومی خصوصی شیراز- خيابان عفيف آباد 6260099
 20 پارس عمومی خصوصی شیراز-خيابان قصر الدشت  2336006
 21 شهر عمومی خصوصیشيرازخيابان مشير فاطمي  2337905
 22 دكتر مير حسيني عمومی خصوصی شيرازبلوار هجرت 5 - 2284433
 23 علوي عمومی خصوصی شیراز - خیابان تختی 2247360
 24 كسري ارتوپدی -زنان و زایمان خصوصی شيرازخيابان 30 متري سينما سعدي 2339966 -2304731
 25 ايران عمومي ناجا شیراز-خيابان لطفعلي خان زند  2332370
 26 فرهمندفر عمومي خصوصیشيراز-خيابان قصرالدشت-گودگری 6264748
 27 شفا عمومي خصوصیشيراز-خيابان قصرالدشت-گودگری 6264748
 28 مشير ( دكتر پرهيزگار) گوش و حلق و بيني خصوصی شيراز- قلکه گاز 2297495
 29 ارديبهشت  عمومي خصوصی شیراز- بلوار چمران 5 – 6284821
 30 دنا عمومی خصوصی شیراز-بلوار شهيد مطهري 4 – 6280411
 31مركزي عمومی خصوصیشیراز - بلوار شهید چمران26-6284411و6273300


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-22 20:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ