پزشکان عمومی شهرستان

ردیفنام  نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
1دکتر عزیز اله عالیشوندیعمومیخیابان سپاه- کوچه شهید زارع07138757214
2دکتر حسین سیناییعمومیخیابان سپاه -روبروی داروخانه دکتر آریانپور07138756620
3دکتر حسین صداقتعمومیخیابان سپاه -روبروی داروخانه دکترغلامی نژاد 07138755698
4دکتر مهراداد میرزاییعمومیخیابان سپاه - جنب داروخانه دکتر غلامی نژاد07138755701
5دکتر غلامرضا مزارعیعمومیخیابان سپاه -ابتدای خیابان ثبت احوال07138753484
6 دکتر نسرین آقاییعمومیبلوار رئیسعلی دلواری ابتدای جاده بوشهر درمانگاه تامین اجتماعی 07138753251
 7 دکتر سمیه دهقانعمومیبلوار رئیسعلی دلواری ابتدای جاده بوشهر درمانگاه تامین اجتماعی 07138753251
8دکتر محمد کاظم حسانیعمومی(پزشک خانواده روستایی)خیابان سپاه مرکز بهداشتی درمانی فراشبند  داخلی 280-07138758123
9دکتر فرزانه علی پورعمومی(پزشک خانواده روستایی)خیابان سپاه مرکز بهداشتی درمانی فراشبند  داخلی 281-07138758123
10 دکتر الهام مهاجریعمومی(پزشک خانواده  شهری -روستایی) نوجین -مرکز بهداشتی درمانی نوجین 07138762388
11 دکتر معصومه فیروزیعمومی(پزشک خانواده شهری- روستایی) نوجین -مرکز بهداشتی درمانی نوجین 07138762388
12دکتر مرجان محمودی چابکعمومی(پزشک خانواده شهری- روستایی) نوجین -مرکز بهداشتی درمانی نوجین07138762388
13دکتر جواد ثقفیعمومی(پزشک خانواده شهری- روستایی)دهرم - مرکز بهداشتی درمانی دهرم07138760230
14دکتر فاطمه جوکارعمومی(پزشک خانواده شهری- روستایی)دهرم - مرکز بهداشتی درمانی دهرم07138760230
15دکتر فرشید مرادی کشکولیعمومی(پزشک خانواده شهری- روستایی)دهرم - مرکز بهداشتی درمانی دهرم07138760230
16دکتر افسانه اکبرپورعمومی(پزشک خانواده روستایی)دولت آباد- مرکز بهداشتی درمانی دولت آباد07138765333
17دکتر حلیمه اجراییعمومی(پزشک خانواده روستایی)دولت آباد- مرکز بهداشتی درمانی دولت آباد07138765333

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 13:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ