برنامه حضور پزشکان مراکز

مراجعین محترم به دلیل ازدحام مراجعان نوبت دهی به صورت حضوری در همان روز انجام می گیرد.


 
برنامه حضور پزشکان و متخصصان در واحدهای زیرمجموعه شبکه بهداشت فراشبنددرمانگاه مرکز جامع سلامت شهری فراشبند
نام پزشک
تخصص
شیفت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
دکتر حسانی
عمومی
صبح
*
*
*
*
*
*
خانم دکتر علی پور
عمومی
صبح
*
*
*
*
*
*
دکتر میرزانیا
دندانپزشک
صبح
*
*
*
*
*
*

 
درمانگاه مرکز جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی نوجین
نام پزشک
تخصص
شیفت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
دکترفیروزی
عمومی
صبح-عصر
*
*
*
*
*
*
دکترثابت
عمومی
صبح-عصر
*
*
*
*
*
*
دکترکرمی
عمومی
صبح-عصر
*
*
*
*
*
*
دکترمحمودی
عمومی
صبح-عصر
*
*
*
*
*
*
خانم دکتر مهاجری
دندانپزشک
صبح
*
*
*
*
*
*

 
درمانگاه مرکز جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی دهرم
نام پزشک
تخصص
شیفت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
دکتر احمدسامعی
عمومی
صبح-عصر
*
*
*
*
*
*
دکتر فیروزی فرد
عمومی
صبح-عصر
*
*
*
*
*
*
دکتر سخندانی
عمومی
صبح-عصر
*
*
*
*
*
*
دکتر نوروززاده
عمومی
صبح-عصر
*
*
*
*
*
*
دکتر اسکندری
دندانپزشک
صبح
*
*
*
*
*
*

 
درمانگاه مرکز جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی دولت آباد
نام پزشک
تخصص
شیفت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
خانم دکتر اکبرپور
عمومی
صبح -عصر
*
*
*
*
*
*
دکتر اجرایی
عمومی
صبح -عصر
*
*
*
*
*
*
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-21 12:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ