مراحل انجام فرآيند انجام معاينات دوره‌اي كارگران (طب كار)
 
1-    ارسال درخواست انجام معاينات به مركز بهداشت.(‌مركز بهداشتي درماني بهداشت حرفه‌اي مركز بهداشت)
2- بررسي درخواست انجام معاينات و هماهنگي با شركت براي آمادگي شركت به منظور انجام معاينات و بر آورد هزينه توسط كارشناس هماهنگ كننده طب كار (‌هماهنگي براي نحوه‌ انجام معاينات،‌تعداد كارگران، هزينه و نحوه پرداخت و زمان اعزام براي انجام معاينات از كارگران شركت)
3-پرداخت هزينه انجام معاينات به شماره حساب 81/13897997 بانك ملت شعبه به نام مركز بهداشت در يكي از شعب بانك ملت و ارسال فيش پرداخت شده به واحد طب كار.
4- هماهنگي كارشناس با شركت متقاضي براي انجام معاينات .
5- انجام معاينات كارگران توسط كارشناس بهداشت حرفه‌اي و پزشك طب كار
a.    تكميل فرم معاينات توسط كارشناس يا كاردان بهداشت حرفه‌اي
b.    معاينه كارگر توسط پزشك طب كار
c.    انجام آزمايشات احتمالي و مورد نيازي كه پزشك طب كار با توجه به آلاينده‌هاي محيط كار و وضعيت كارگر درخواست كرده است.
d.    بررسي نتايج آزمايشات درخواست شده توسط پزشك طب كار و اعلام نظريه
 
6- تكميل نهايي پرونده پزشكي كارگر توسط كارشناس بهداشت حرفه‌اي و پزشك طب كار.
7-ارسال نتايج و پرونده پزشكي كارگران به شركت متقاضي.
8-معاینات روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته در مرکز بهداشتی درمانی وفراشبند  انجام می شود.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-23 22:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ