جلسات برگزارشده کمیته مستند سازی و بهبود فرایندها :
 
ردیف  
نام کمیته
تاریخ برگزاری
1
کمیته مستند سازی و بهبود فرایند
08/02/93
2
کمیته مستند سازی و بهبود فرایند
20/03/93
کمیته مستند سازی و بهبود فرایند
22/04/93
4
کمیته مستند سازی و بهبود فرایند
25/05/93
5
کمیته مستند سازی و بهبود فرایند
26/06/93
6
کمیته مستند سازی و بهبود فرایند
15/07/93
7
کمیته مستند سازی و بهبود فرایند
20/08/93
8
کمیته مستند سازی و بهبود فرایند
24/09/93
9
کمیته مستند سازی و بهبود فرایند
20/10/93


صورت جلسات کمیته مستندسازی ،بهبود فرایندها و روشها:
  • صورت جلسه مورخ 08/02/93
 موضوع جلسه:
                                                                                                               
 کمیته مستند سازی و بهبود فرایندها
  تاریخ و ساعت جلسه:
08/02/93
 ساعت 9:30
 
مسئول کمیته:
 
خانم دکتر آیدا باغبان
  اعضاء کمیته:
 
آقایان فیروزی- نوشادی- نوشادی- خانمها زمانی - نوشادی
 
بیانات و مصوبات جلسه:
 
اولین جلسه کمیته مستندسازی سال 93 در محل اتاق مدیریت شبکه باحضور ریاست و اعضاء کمیته تشکیل گردید ومسائل ذیل مورد
 
بررسی قرار گرفت :
 
1 – برگزاری جلسه آموزشی توسط یکی ازاعضا در راستای آموزشهای ارائه شده سال قبل جهت پرسنل به منظور یادآوری و مستند نمودن فعالیتها
2- تعیین رابطهای مراکز بهداشتی جهت مستندسازی فرایندها
 
3- آموزش به پرسنل جدید الورود
 
  
  امضاء اعضا 
دکتر باغبان
 
آقای فیروزی
 
آقای نوشادی
 
آقای نوشادی
 
خانم زمانی
 
خانم نوشادی    • صورت جلسه مورخ 20/03/93
موضوع جلسه:
کمیته مستند سازی و بهبود فرایندها 
  تاریخ و ساعت جلسه:
20/03/93
 ساعت 11
 
مسئول کمیته:
 
خانم دکتر آیدا باغبان
اعضاء کمیته:
 
آقایان فیروزی- نوشادی- نوشادی- خانمها زمانی - نوشادی
 
بیانات و مصوبات جلسه:
 
دومین جلسه کمیته مستندسازی سال 93 در محل اتاق مدیریت شبکه باحضور ریاست و اعضاء کمیته تشکیل گردید و مقرر گردید با توجه به اینکه پرسنل حاضر در مراکز نسبت به نحوه مستند سازی فرایندها آشنایی کامل ندارند رابطین اموزشی با حضور در جلسه ای جدا گانه اموزشهای لازم را جهت آشنا نمودن پرسنل تحت پوشش خود دریافت نمایند .
 
2- مکاتبه با واحدهای شبکه به منظور ترسیم فرایندها
 
امضا اعضا:
 
دکتر باغبان
 
آقای فیروزی
 
آقای نوشادی
 
آقای نوشادی
 
خانم زمانی
 
خانم نوشادی  
  • صورت جلسه مورخ 22/04/93
 موضوع جلسه:
 کمیته مستند سازی و بهبود فرایندها
تاریخ و ساعت جلسه:
22/04/93
 ساعت 10
 
مسئول کمیته:
 
خانم دکتر آیدا باغبان
 اعضاء کمیته:
 
آقایان فیروزی- نوشادی- نوشادی- خانمها زمانی - نوشادی
 
بیانات و مصوبات جلسه:
 
سومین جلسه کمیته مستندسازی سال 93 در محل اتاق مدیریت شبکه باحضور ریاست و اعضاء کمیته تشکیل گردید ومقرر شد کلیه
 
پرسنل شبکه و مراکز نسبت به ارسال فرایندها به دبیر کمیته اقدام نمایند .
 
همچنین به منظور رفع اشکال فرایندهای ارسال شده ، واحدهای شبکه بین اعضا کمیته تقسیم بندی گردیدند تا هریک از اعضا کمیته
 
به بررسی فرایندهای ارسالی واحدهای مربوط به خود بپردازند.
  
 
امضا اعضا:
دکتر باغبان
 
آقای فیروزی
 
آقای نوشادی
 
آقای نوشادی
 
خانم زمانی
 
خانم نوشادی  
 
  • صورت جلسه مورخ 25/05/93
 موضوع جلسه:
کمیته مستند سازی و بهبود فرایندها
 
تاریخ و ساعت جلسه:
25/05/93
 ساعت 9:30
 
مسئول کمیته:
 
خانم دکتر آیدا باغبان
  اعضاء کمیته:
 
آقایان فیروزی- نوشادی- نوشادی- خانمها زمانی - نوشادی
 
بیانات و مصوبات جلسه:
 
در این جلسه با حضور ریاست شبکه و اعضا کمیته به بررسی فرایندهای ارسالی واحدها پرداخته شد و با توجه به مشکلات موجود
 
در فرایندهای ارسالی مقرر گردید از یکی از مدرسین جهت آموزش فرایند نویسی و ترسیم فلوچارت در شبکه دعوت بعمل آید .
 
پس از رفع اشکالات نسبت به تهیه دفترچه راهنمای مستند سازی اقدام گردد.
 
 امضا اعضا:
 
دکتر باغبان
 
آقای فیروزی
 
آقای نوشادی
 
آقای نوشادی
 
خانم زمانی
 
خانم نوشادی  
 
  • صورت جلسه مورخ 26/06/93
موضوع جلسه:
 کمیته مستند سازی و بهبود فرایندها
 
 تاریخ و ساعت جلسه:
26/06/93
 ساعت 9:30
 
مسئول کمیته:
 
خانم دکتر آیدا باغبان
 
اعضاء کمیته:
 
آقایان فیروزی- نوشادی- نوشادی- خانمها زمانی - نوشادی
 
بیانات و مصوبات جلسه:
 
در تاریخ مذکور با حضور اعضا کمیته جلسه تشکیل گردید و به بررسی چک لسیت ارزیابی مستند سازی پرداخته شد.و موارد ی که در این زمینه کم کاری شده است مشخص گردید منجمله آشنایی کارکنان با مدلهای ارتقا کیفیت، تهیه بانک اطلاعاتی مستند سازی، نصب فرایندها در معرض دید عموم، تهیه کتابچه مستند سازی 
 
 
امضا اعضا:
 
دکتر باغبان
 
آقای فیروزی
 
آقای نوشادی
 
آقای نوشادی
 
خانم زمانی
 
خانم نوشادی  
  • صورت جلسه 15/07/93
 موضوع جلسه:
                                                                                                               
 کمیته مستند سازی و بهبود فرایندها
 
 تاریخ و ساعت جلسه:
15/07/93
 ساعت 9:30
 
مسئول کمیته:
 
خانم دکتر آیدا باغبان
 
 اعضاء کمیته:
 
آقایان فیروزی- نوشادی- نوشادی- خانمها زمانی - نوشادی
 
بیانات و مصوبات جلسه:
 
در این جلسه که با حضور اعضا کمیته تشکیل گردید مقرر شد از یکی از مدرسین در شهرستان همجوار فیروزآباد جهت تکمیل اطلاعات مستند سازی پرسنل شبکه دعوت بعمل آید و کارگاه اموزشی مستند سازی برگزار گردد. و فرایند های ارسالی پرسنل شبکه در سایت مرکز قرار داده شود .
 
  
 امضا اعضا:
 
دکتر باغبان
 
آقای فیروزی
 
آقای نوشادی
 
آقای نوشادی
 
خانم زمانی
 
خانم نوشادی  
 
  • صورت جلسه 20/08/93
 موضوع جلسه:
کمیته مستند سازی و بهبود فرایندها
تاریخ و ساعت جلسه:
ساعت 12
تاریخ :20/08/93
 
مسئول کمیته:
خانم دکتر آیدا باغبان
 
اعضاء کمیته:
آقایان فیروزی- نوشادی- نوشادی- خانمها زمانی - نوشادی
 
بیانات و مصوبات جلسه:
در این جلسه که با حضور اعضا کمیته تشکیل گردید به بررسی به روز شدن سایت و قراردان اطلاعات در سایت پرداخته شد و با توجه به اینکه تا کنون اقدامی توسط واحد فناوری صورت نگرفته بود از مسئول واحد خواسته شد هرچه سریعتر نسبت به بارگزاری اطلاعات در سایت اقدام فرمایند همچنین نسبت به نصب فرایندهای اصلی در واحد ها توسط اعضا کمیته برنامه ریزی مربوطه صورت گرفت .
 
 امضا اعضا:
 
دکتر باغبان
 
آقای فیروزی
 
آقای نوشادی
 
آقای نوشادی
 
خانم زمانی
 
خانم نوشادی  
 
  •  صورت جلسه 24/09/93
 
موضوع جلسه:
                                                                                                               
 کمیته مستند سازی و بهبود فرایندها
 
  تاریخ و ساعت جلسه:
ساعت 10
تاریخ 24/09/93
 
مسئول کمیته:
 
خانم دکتر آیدا باغبان
  اعضاء کمیته:
 
آقایان فیروزی- نوشادی- نوشادی- خانمها زمانی - نوشادی
 
بیانات و مصوبات جلسه:
 در این جلسه که با حضور کلیه اعضا تشکیل گردید مقررشد با دعوت از کاردانان و بهورزان کلیه مراکز شهرستان دردو تاریخ جداگانه ، مستند سازی و ارتقا فرایندها با توجه به لحاظ شدن امتیاز ان در نمره ارزشیابی به طور کامل آموزش داده شود .
 
 امضا اعضا:
 
دکتر باغبان
 
آقای فیروزی
 
آقای نوشادی
 
آقای نوشادی
 
خانم زمانی
 
خانم نوشادی  
 
 
  • صورت جلسه مورخ 20/10/93
 موضوع جلسه:
                                                                                                               
کمیته مستند سازی و بهبود فرایندها
 
   تاریخ و ساعت جلسه:
ساعت 10
تاریخ : 20/10/93
 
مسئول کمیته:
 
خانم دکتر آیدا باغبان
 
 اعضاء کمیته:
 
آقایان فیروزی- نوشادی- نوشادی- خانمها زمانی - نوشادی
 
بیانات و مصوبات جلسه:
 
در این جلسه که با حضور اعضا کمیته تشکیل گردید با توجه به نامه جدید مرکز آموزشهای بالینی و نحوه امتیاز دهی و ارتقا فرایندها مقرر گردید جلسه اموزشی جدید جهت اگاهی پرسنل و اموزش نحوه ارتقا جهت پرسنل برگزار گردد.
 
امضا اعضا:
 
دکتر باغبان
 
آقای فیروزی
 
آقای نوشادی
 
آقای نوشادی
 
خانم زمانی
 
خانم نوشادی  


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-16 13:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ