معرفی پرسنل

نام و نام خانوادگی:
علیرضا فیروزی
سمت:امور عمومی
مدرک تحصیلی:بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماریها
تلفن:07138758123-07138758124- داخلی 201
پست الکترونیک:farash@sums.ac.ir

سوابق اجرایی و مدیریتی
 مسئول مرکز بهداشتی درمانی فراشبند در سال 1382
  مسئول مرکز بهداشتی درمانی دولت آباد دژگاه در سال 1384
  معاون مرکز بهداشتی درمانی فراشبند در سالهای 1385 و 1386
  معاون مرکز بهداشتی درمانی فراشبند در سالهای 1388 و 1389
  مسئول امور عمومی شبکه از سال 1389 تا کنون

شرح وظایف امور عمومی
 • بررسي و كنترل نامه هاي تهيه شده و امضاء آنها
 • نظارت بر  امور دفتري و ارسال مراسلات واحدمتبوع
 • نظارت و كنترل ليست حقوقي و مزاياي كاركنان از نظر رعايتتشريفات
 • نظارت و سرپرستي بايگاني و تحريرات واحدمتبوع
 • نظارت و انجام امور كارگزيني كارمندان و تامين پرسنل مورداحتياج
 • نظارت بر کارکنان تحت پوشش
 • نظارت و کنترل مرخصی و حضور و غیاب پرسنل
 • نظارت بر امور نقلیه
 • پیگیری مسائل اداری کارکنان
 • شركت در جلسات اداري شهرستان با هماهنگي رئيس شبكه
 • انجام امور اداره در غياب رئيس شبكه 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-21 11:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ