معرفی پرسنل:

ردیفنام ونام خانوادگیمدرک تحصیلیسمتتلفن واحد
1عباس مهجوره تکنسین بیهوشی  تکنسین فوریتها 115 
2فریدون پور ابراهیم  تکنسین فوریتهای پزشکی    تکنسین فوریتها 115 
3محمد علی حسانی کاردانی امداد و سوانح تکنسین فوریتها  115 
4یزدان بخش چاره جو   دیپلم  امدادگر  115 
5رضا علی مهجوره دیپلم  امدادگر    115
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-17 12:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ