وظائف كارشناس گسترش درامور بهورزي شهرستان فراشبند

 

رديف

عنوان برنامه

وظايف كارشناس گسترش شهرستان فراشبند

1

 

 

 

پذيرش بهورز جديد

 

 

 

 

 

1-  تعيين رديفهاي بلاتصد بهورزي و اولويتهاي جذب بهورز (با همكاري كارگزيني شهرستان) و پيگيري اخذ مجوز پذيرش بهورز

2-   نشر آگهي جذب بهورز و اطلاع رساني به     واجدين شرايط و مسوولان مراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت و شوراها

3-  تائيد مقبوليت اجتماعي داوطلبان بهورزي

4- ثبت نام از داوطلبان، بررسي مدارك و تائيد آنها

5- تعيين و تامين فضاي كار و تجهيزات خانه بهداشتي مربوطه (براي استقرار دانش‌آموز جديد)

پيگيري انجام امور استخدامي بهورزان جديد و استقرار آنها در خانه بهداشت مربوطه 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

خدمات مرتبط با بهورزان استخدامي (شاغل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصلنامه بهورز

1-  پيگيري و انجام بازآموزي ماهيانه بهورزان با همكاري ساير كارشناسان ستادي واحدها

2-  تدوين برنامه نظارت گروههاي كارشناسي بر عملكرد مراكز وخانه هاي بهداشت وارائه پس خوراند بازديد با همكاري گروههاي فوق

 3-پيگيري تشكيل جلسات شوراي نمايندگان بهورزي در مراكز بهداشتي درماني ومركز بهداشت شهرستان، صورت جلسات را تنظيم و به استان ارسال دارند) 

 4-پيگيري تامين تجهيزات، انجام تعميرات خانه‌هاي بهداشت و ...

6- بررسي تخلف وتشويقات بهورزان واظهار نظر

7- پيگيري ومكاتبه در خصوص نقل وانتقال بهورزان

 7-پيگيري تعيين بهورز نمونه و تكميل چك ليست مربوطه، با همكاري گروههاي كارشناسي

 

 

 

 

1-رابط فصلنامه بهورز در شهرستان

2-پيگيري تحويل و توزيع فصلنامه‌هاي بهورز (برابر ليست توزيع آنها) با همكاري واحد گسترش شهرستان

 3-پيگيري تكميل فرمهاي نيازسنجي مجله فصلنامه بهورز و ارسال آنها به مركز استان

4- پيگيري و انجام آزمون فصلنامه از بهورزان با هماهنگي و همكاري رابط آموزشي مسوول گسترش و حراست شهرستان

-

4

 

آموزش و بازآموزي كاركنان تيم سلامت مراكز

 

 

 

1- پيگيري برگزاري جلسات آموزشي و بازآموزي كاركنان تيم سلامت و جلب مشاركت گرووهاي كارشناسي در اجراي برنامه و همكاري رابط آموزش شهرستان در پيگيري صدور گواهي‌هاي آموزشي و .... وارسال گزارش به استان

5

 

آموزش بدو خدمت نيروهاي جديدالورود به سيستم بهداشتي

 

 

 

1-- پيگيري اجراي جلسات آموزشي بدو خدمت نيروها و جلب مشاركت گروههاي كارشناس در اجراي برنامه، ارسال گزارش به استان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-7-1 11:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ